icon icon icon

Tăng cơ hội cho lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc

Người đăng: liviko - 14/11/2023

Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan liên quan của cả hai phía Việt Nam và Hàn Quốc trong việc thực hiện.